Obiective

Scopul proiectului este dezvoltarea Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară - ICSTM, pentru creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare (CD) la nivelul Regiunii 3 Sud-Muntenia cât şi pe plan naţional, precum şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice romaneşti la nivel european.
Proiectul îşi propune dezvoltarea infrastructurii de CD prin fundamentarea cadrului, instrumentelor şi resurselor necesare activităţilor de cercetare, consultanţă, servicii şi formare a resurselor umane înalt calificate, pentru consolidarea parteneriatelor cercetare/învăţământ şi industrie în domeniul strategic al energiei, transferabile către mediul economic.
Dezvoltarea institutului implică reunirea resurselor într-un spaţiu comun, dotat corespunzător activităţilor de cercetare, ce asigură evitarea redundanţelor şi utilizarea eficientă a infrastructurii. Dezvoltarea institutului şi afirmarea sa ca entitate de excelenţă implică şi concepţia unui cadru dinamic de formare a tinerilor prin şi pentru cercetare cât şi atragerea cercetătorilor valoroşi din ţară cât şi din străinătate.

Obiectivul general al proiectului este să aducă la cel mai înalt nivel european infrastructura şi activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte în domeniul energiilor regenerabile, produselor şi proceselor inovative, prin dezvoltarea laboratoarelor din Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară, implicit dotarea acestora cu tehnologie state of the art.
Activitatea ICSTM se va baza pe dezvoltarea de materiale, dispozitive şi sisteme, aplicate în producerea de energie regenerabilă cât şi integrarea acestora în clădiri prin creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de materiale.

Obiective strategice
Pentru realizarea scopului propus, se definesc următoarele obiective strategice:

  1. Creşterea performanţei, transferabilităţii şi vizibilităţii activităţilor de cercetare dezvoltare inovare CDI în domeniul sistemelor bazate pe energie regenerabilă pentru o dezvoltare durabilă, cu scopul ridicării nivelului de competitivitate şi integrarea deplină în Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice;
  2. Dezvoltarea şi extinderea ofertei de cercetare avansată, consultanţă şi servicii de cercetare inovare către mediul economic, în domeniul energiei durabile, pentru creşterea competitivităţii cercetării ştiinţifice şi a mediului economic/industrial din Regiunea 3 Muntenia;
  3. Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin şi pentru cercetare, la nivelul standardelor europene, pentru formarea şi atragerea resurselor umane înalt calificate, capabile să dezvolte activităţi de cercetare avansată în institut, în alte entităţi CD, precum şi în mediul economic.

Obiectivele operaţionale

  1. Proiectarea şi amenajarea spaţiilor noului institut pe baza conceptului „clădire pasiva cu inteligenţă integrată” (Zero-energy Integrated Building Inteligence – zIBI) utilizând modele tehnologice ce se regăsesc implementate la institute de prestigiu (Fraunhofer ISE, NREL, etc). Se vor considera următoarele elemente: implementarea sistemelor de energie regenerabile, spaţii cu consum şi pierderi de energie reduse, management energetic integrat;
  2. Dotarea cu echipamente state of the art, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare competitivă la nivel european şi cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă în domeniul energiei regenerabile;
  3. Conceperea şi implementarea unui sistem de management al resurselor vizând atingerea unui grad ridicat de utilizare al infrastructurii, incluzând atragerea de beneficiari din spaţiul cercetării şi din mediul economic, cu precădere din regiune şi de la nivel naţional;
  4. Dezvoltarea unei interfeţe active de promovare la nivel internaţional, naţional şi regional a proiectului. Diseminarea pe plan internaţional a potenţialului CD de care va dispune UVT, în vederea intensificării participării la Programul Cadru al UE, prin atragerea de cercetători străini şi prin întărirea parteneriatului ştiinţific pe care UVT l-a stabilit deja cu următoarele reţele europene: Energy Materials Working Group EuMaT, European Photovoltaic Technology Platform şi European Network of Excellence DERlab;
  5. Promovarea în regiunea 3 Sud Muntenia a potenţialului CD de care va dispune UVT, în vederea utilizării în comun a resurselor, întăririi legăturii între industrie, cercetare şi educaţie, pentru o mai bună cooperare în domeniul inovării, pe direcţii cerute de piaţă şi de strategia de dezvoltare regională.